Products / Netting / มุ้งโอรีนฟ้า

มุ้งโอรีนฟ้า

มุ้งโอรีนฟ้า (Screen-fishing net, Orene) ผลิตจากเส้นใยคุณภาพสูง เหมาะสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ ใช้ในการเกษตรและประมง ทำกระชังเลี้ยงปลา, บ่อปลา, บ่อกุ้ง, ลานตากข้าว และงานเกษตรทั่วไป สามารถเลือกความละเอียดของตาข่ายได้ดังนี้ 16 ตา, 20 ตา ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานโอรีน

รหัสสินค้า ความถี่ (ตา) ความกว้าง (เมตร) ความยาว (เมตร)
TCT C 16 mesh 16 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.6, 4.0 27, 30
TCT C 20 mesh 20 0.9, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.6, 4.0 27, 30